Home » Eğitim » TEOG 2015-2016 Liselere Geçiş Yönergesi

TEOG 2015-2016 Liselere Geçiş Yönergesi

Bu haber lisede görev yapan bir öğretmen olarak az çok beni de ilgilendiriyor.Çünkü yeni öğrencilerim, okuluma gelirken bu aşamalardan geçip de gelecekler.Bu nedenle bu haberi,konuyu paylaşmak istedim.

Yönergeden bir bölüm:

Ortaöğretime yerleştirme

MADDE 10- (1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından merkezi yerleştirme yapılır.

b) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi halinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması halinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.

c) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gerekli sınav tedbirleri kılavuzda belirtilir.

d) Tercihleri ve yerleştirmeye esas nakil işlemleri sonunda açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, talep etmeleri halinde il ve ilçelerde kurulacak öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il ilçe sınırları içerisinde tercihleri alınarak YEP üstünlüğüne göre merkezi sistemle yerleştirmeleri yapılacaktır.

e) Tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise sistem tarafından açık öğretim kurumlarına gerçekleştirilecektir.

f) Yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuzda belirtilir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına geçişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

1- Ağırlık katsayısı: Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplamasında kullanılan, her derse ait katsayı değerini,

2- Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı (AOSP): Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerde alınan puanların kendi ağırlık katsayıları ile hesaplanan puanı,

3- Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) Ek puan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilerin sadece o yıla ait yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda eklenen puanı,

4- Genel Müdürlük: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

5- Mazeret sınavları: Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılacak olan sınavları,

6- Kılavuz: Ortaöğretim kurumlarına öğrenci geçiş işlemleriyle ilgili gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan dokümanı,

7- Ortak sınavlar: Resmi ve özel temel eğitim kurumlarının 8’inci sınıflarında Bakanlık tarafından yapılan ortak sınavları,

ğ)Yerleştirmeye Esas Puan (YEP): Öğrencilerin, yıl sonu başarı puanları ile ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı esas alınarak hesaplanan puanı,

8- Veli: Öğrencinin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

ı) Yıl sonu başarı puanı (YBP): Yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen puanı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretime Geçiş Uygulaması

Yıl sonu başarı puanı

MADDE 5-(1) Bir dersin dönem puanı; öğrencinin sınavlardan, ders etkinliklerine katılımdan ve varsa projeden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bir dersin yıl sonu puanı; birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılır.

Ortak sınavlar

MADDE 6-(1) Ortak sınavlar, altı temel ders için 8’inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi, her dönemde birer defa olmak üzere yılda iki defa yapılır. Sınav tarihi, yeri, puan hesaplamaları ve ilgili diğer hususlar her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanan kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.

9- Ortak sınavlar, 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinden yapılır.

10- Sınav soruları, 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programları esas alınarak hazırlanır.

11- Sorular, sınavların yapılacağı tarihe kadar işlenen öğretim programlarının belirlenen kazanımları esas alınarak öğrencinin eleştirel düşünme, analiz yapma, problem çözme, sonuç çıkarma, yorumlama ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanır.

12- Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SıraNu. Ders Adı AğırlıkKatsayıları
1 Türkçe 4
2 Matematik 4
3 Fen Bilimleri 4
4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2
5 T.C. inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2
6 Yabancı Dil 2
TOPLAM 18

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı

MADDE 7-(1) Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye esas puan

MADDE 8- (1) Öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Sınav sonuçlarının hesaplanması

MADDE 9- (1) Ortak sınav puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek bir puan türünde hesaplanır;

a) Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Ortak sınavları yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

13- Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunur.

ç) Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez.

14- inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda gerçekleştirilen hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

(2) Kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin o derse ait sınav puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

Ortaöğretime yerleştirme

MADDE 10- (1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından merkezi yerleştirme yapılır.

b) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi halinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması halinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.

c) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gerekli sınav tedbirleri kılavuzda belirtilir.

d) Tercihleri ve yerleştirmeye esas nakil işlemleri sonunda açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, talep etmeleri halinde il ve ilçelerde kurulacak öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il ilçe sınırları içerisinde tercihleri alınarak YEP üstünlüğüne göre merkezi sistemle yerleştirmeleri yapılacaktır.

e) Tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise sistem tarafından açık öğretim kurumlarına gerçekleştirilecektir.

f) Yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuzda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yurt dışında öğrenim görenler

MADDE 11- (1) Öğrenimlerini ülkemizdeki ortaokulların 8’inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak ortak sınava katılabilirler.

(2) Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin ortaöğretime yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıl/döneme ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanır. Söz konusu öğrencilerin puanlamalarına ilişkin esaslar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yıl sonu başarı puanları, Türkiye’de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenir.

Ek puan

MADDE 12-(1) TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir.

Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına; altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının % 10’u, gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9’u, bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8’i, bu kapsamdaki etkinliklere katılanlar için ise % 7’si oranında ek puan eklenir.

15- Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katılıp her iki sınavda da başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecenin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.

16- Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden geçtikten sonra uluslararası sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.

17- Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. Belgeler Genel Müdürlüğe ibraz edilir. Ders yılı bittikten sonra gönderilen belgeler işleme alınmaz. İbraz işlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.

Başvurulacak mevzuat

MADDE 13- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, 2014-2015 öğretim yılından itibaren resmi ve özel öğretim kurumlarının 8’inci sınıflarında uygulanmak üzere onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- Ocak 2014 tarihli ve 2676-EK sayılı Tebliğler Dergisi’ nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YouTube

Kunduz Dönemlik İndirim Kodu

Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031