Home » Posts tagged 'veli dilekçesi'

Tag Archives: veli dilekçesi

Liselerde Dönem Sonu Ortak (Telafi) Sınavı İle İlgili Hususlar

Liselerde Telafi-Dönem Sonu Ortak Sınava hangi öğrenciler katılabilir? Bu sınavlar ne zaman yapılacak? bütün bu soruların cevabını yönetmeliğe göre vermeye çalıştık. 

20 Ocak 2017 günü okullar 1.dönemi bitirerek yarıyılı tatiline başlamış olacaklar.Karne tatilinin yaklaştığı bu son haftalarda öğrencilere önemli hususlarda haber yaparak bilgilendirmeye çalışıyoruz.Bunlardan biri de liselerde dönem sonlarında yapılan ortak sınav meselesi.Yılda sadece iki kez yapıldığı için unutulacağını düşünerek telafi sınavı ile ilgili temel hususları vurgulamaya çalıştık.

Son değişikliklerin yer aldığı 7 Eylül 2013 Tarihli Ortaöğretim Yönetmeliğinin  ilgili “Ölçme ve Değerlendirme” ve “Sınıf geçme” bölümlerindeki ilgili maddelere bakalım:

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 47
(1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.
(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.
(3) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.

Sınavlara katılmayanlar

MADDE 48
(1) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.
(2) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.
(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.
(4)(Değişik:RG-13/9/2014-29118) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.
(5)(Ek:RG-1/7/2015-29403) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.

SINIF GEÇME İLE İLGİLİ MADDELER

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma

MADDE 56
(1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir. Doğrudan sınıf geçme

MADDE 57– (1) (Değişik cümle:RG-1/7/2015-29403) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

DÖNEM SONU ORTAK (TELAFİ) SINAVINA HANGİ ÖĞRENCİLER KATILMAK ZORUNDA? KİMLER KATILMAK ZORUNDA DEĞİL?

Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde “Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir” ifadesinin yer alıyor.Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonucunda başarısız dersi bulunan öğrenciler başarısız oldukları her bir ders için dönem sonunda yapılacak olan ortak sınava girmek zorundadırlar. Ancak aynı yönetmeliğe göre ders yılı sonu itibarıyla başarısız dersi bulunmasına rağmen ortalama ile sınıf geçebilecek durumda olanlar da başarılı öğrenciler gibi değerlendirildiği için, bu durumdaki öğrencilerden isteyenler ortak sınavlara katılabilirler.

Bu sınavlar 1.dönem sona ermeden,2.ortak sınavlardan sonra performans notları ile oluşan ortalamaya göre liselerin yapacağı planlamaya göre genelde 8-18 Ocak tarihlerinde yapılacak.

TELAFİ-ORTAK SINAVLARLA İLGİLİ TEMEL HUSUSLAR

1) Açılan dönem sonu ortak sınavlarına girmek isteyen öğrenciler öğrenci işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısına hangi derslerden sınava gireceğine dair veli imzalı sınava başvuru dilekçelerini okul idaresinin duyuracağı takvime göre teslim etmesi gerekir.
2) Bu sınavlar sonunda, sınavlardan alınacak puana göre ortalamalar yeniden hesaplanacaktır.

ÖRNEK NOT HESABI

Örneğin;9.Sınıfta bir öğrencinin matematik  yazılı sınav notları 30,40;performans notları 50,60 olsun diyelim.Bu öğrencinin 1.dönem matematik ortalaması 45 olur.Bu durumda bu öğrencinin ortalamasını 50 yapabilmesi için ortak yazılı sınavdan 70 alması gerekir.

3) Sınavlara girmek için dilekçe veren ancak sınavlara girmeyen öğrenciler geçerli özür belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Özür belgesini zamanında teslim etmedikleri takdirde sınav sonucu olarak “G (GİRMEDİ)” yazılacak ve ortalama yeniden hesaplanacağından, bu durumda öğrencilerin mağduriyeti söz konusu olacaktır.

Bu arada unutmadan şunu hatırlatalım;notunu yükseltmek isteyen öğrencilerden bu ortak sınava katılacak olanlar iyi düşünmeleri gerekir.Ortalamayı yükseltmek isterken düşürebilirler.Örneğin 6 saatlik matematik dersinin ortalaması 70 olan bir öğrencinin ortalamayı yükseltebilmesi için bu sınavdan en az 71 alması gerekir.Eğer 70 den düşük alırsa ortalamasını dolaysıyla yıl sonu ağırlıklı ortalamasını düşürmüş olur.Bizden hatırlatması,yine de sizin paşa gönlünüz bilir!…

Konuyu doğru bir şekilde izah ettiğimiz düşünüyoruz yine de anlaşılmayan yada eksik olduğunu düşündüğünüz noktalar varsa okul idaresinden de bilgi alabilirsiniz..

DÖNEM SONU ORTAK SINAV DİLEKÇESİ

Dönem sonu ortak sınav veli dilekçesi  (WORD)

Ortaöğretim-Lise Yönetmeliği (Son Değişikliklerle) – 9 OCAK 2017 tarihi itibariyle

Ogretmenler.Com

YouTube

Kunduz Dönemlik İndirim Kodu

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031