10.Sınıf Matematik Konuları – Müfredatı

2024 yılında “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla yayınlanan müfredat programı 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren 9.sınıflardan başlanarak kademeli uygulanacak. Yeni program bu yıl 10.sınıflarda uygulanmayacak.

Bu nedenle yeni öğretim programı 10.sınıflarda ilk kez 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak. Dolayısıyla10.sınıflarda 2024-2025 yılında 2018 tarihli müfredat programı okutulacak. Yani 10.sınıflarda 2024-2025 yılında bir önceki yıl okutulan 2018 tarihli müfredat programındaki konular okutulacak.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 10.Sınıf Matematik Konuları

1.Ünite: Sayma ve Olasılık:
Sıralama ve Seçme
Basit Olayların Olasılığı

2.Ünite: Fonksiyonlar:
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

3.Ünite: Polinomlar:
Polinom Kavramı
Polinomlarda İşlemler
Polinomların Çarpanlara Ayrılması

4.Ünite: İkinci Dereceden Denklemler:
İkinci Derecen Bir Bilinmeyenli Denklemler

5.Ünite: Dörtgenler ve Çokgenler:
Çokgenler
Dörtgenler ve Özellikleri
Özel Dörtgenler

6.Ünite: Uzay Geometri:
Katı Cisimler
Dik Prizmalar
Dik Piramitler

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı ve Sonrası 10.Sınıf Matematik Konuları

Sayılar
EBOB, EKOK

Nicelikler ve Değişimler
Fonksiyonlar

Sayma, Algoritma ve Bilişim:
Sayma Stratejileri, Cebirsel ve Fonksiyonel İşlemlerin Algoritmik Yapısı

Geometrik Şekiller:
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar ve Trigonometrik Özdeşlikler
Üçgende Yardımcı Elemanlar ve Bunlar Arasındaki İlişkiler
Üçgende Alan,
Sinüs ve Kosinüs Teoremleri

Analitik İnceleme:
Dik Koordinat Sisteminde Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi
İki Nokta Arasındaki Uzaklık
Bir Doğru Parçasını Belli Bir Oranda Bölme

İstatistiksel Araştırma Süreci:
İki Kategorik Değişkenin İlişkiliğini İçeren İstatistiksel Problemi Oluşturma
Verileri Toplama ve Analize Hazır Hâle Getirme
Bulgulara Ulaşma ve Bulguları Yorumlama

Veriden Olasılığa:
Olasılık

Yeni Lise Matematik Müfredatı – 2024

İlkokul-Ortaokul-Lise Müfredat Programı (2024)

Lise Hazırlık, 9, 10 ,11 ve 12.Sınıf Yeni Matematik Müfredat Programı için TIKLAYIN

Ortaokul 5, 6 ,7 ve 8.Sınıf Yeni Matematik Müfredat Programı için TIKLAYIN

İlkokul 1, 2 ,3 ve 4.Sınıf Yeni Matematik Müfredat Programı için TIKLAYIN

2024-2025 Yılı 9.Sınıf Matematik Konuları – Yeni

Yeni yayınlanan müfredat programına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk kez okutulacak 9.sınıf matematik konuları ve ünitelerin kazanımları.10,11ve 12.sınıflarda geçen yılki konular işlenecek. Yani bu sınıfların konularında bir farklılık yok.

2024-2025 Yılı 9.Sınıf Matematik Konuları

1.Ünite: Sayılar
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler
Gerçek Sayı Aralıkları ile Yapılan İşlemler
Sayı Kümeleri ve İşlem Özellikleri
İki Kare Farkı ve Tamkare Özdeşlikleri

2.Ünite: Nicelikler ve Değişimler
Gerçek Sayılarda Tanımlı Doğrusal Fonksiyonlar ve Mutlak Değer Fonksiyonlarının Nitel Özellikleri
Doğrusal Fonksiyonlarla İfade Edilen Denklem ve Eşitsizlikler

3.Ünite: Algoritma ve Bilişim
Algoritma Temelli Problemler
Mantık Bağlaçları ve Niceleyiciler

4.Ünite: Geometrik Şekiller
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler
Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler

5.Ünite: Eşlik ve Benzerlik
Geometrik Şekillerin Yansıma, Öteleme ve Dönme Dönüşümleri Sonrası Görünüşü ve Bu Görünüşün Özellikleri
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları

6.Ünite: İstatistiksel Araştırma Süreci
Tek Nicel Değişken İçeren İstatistiksel Problemi Oluşturma

7.Ünite: Veriden Olasılığa
Verileri Toplama ve Analize Hazır Hâle Getirme
Bulgulara Ulaşma ve Bulguları Yorumlama
İstatistiksel Görsel
Özet, Sonuç, Yorum, Çıkarım veya Tahminleri Değerlendirme

İlkokul-Ortaokul-Lise Müfredat Programı (2024)

Lise Hazırlık, 9, 10 ,11 ve 12.Sınıf Yeni Matematik Müfredat Programı için TIKLAYIN

Ortaokul 5, 6 ,7 ve 8.Sınıf Yeni Matematik Müfredat Programı için TIKLAYIN

İlkokul 1, 2 ,3 ve 4.Sınıf Yeni Matematik Müfredat Programı için TIKLAYIN

2024 Tarihli Lise Matematik Müfredatı 9,10, 11 ve 12.Sınıf Üniteleri

2024-2025 yılında sadece 9.sınıf matematik dersinde aşağıdaki üniteler okutulacak. İlk kez 2025-2026 yılında 10.sınıflarda, 2026-2027 yılında 11.sınıflarda ve 2027-2028 yılında son olarak 12.sınıflarda okutulacak. Ve böylece yeni öğretim programına tam geçiş yapılmış olacak. Ve 2028 YKS’de ve 2028 LGS’de eğer sınavlarda bir değişiklik olmazsa sınav soruları yeni konulardan sorulacak.9.SINIF MATEMATİK ÜNİTE ÜNİTE KAZANIMLAR

1.ÜNİTE: SAYILAR

Bu temada öğrencilerin gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlerde muhakeme sürecini işe koşabilmeleri; gerçek sayı aralıklarının gösteriminde ve aralıklarla ilgili işlemlerde küme sembol ve işlemlerinden yararlanabilme becerilerini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca sayı kümelerini özellikleri bakımından karşılaştırarak gerçek sayıları anlamlandırabilmeleri ve analojik akıl yürüterek gerçek sayıların işlem özelliklerini
cebirsel ifadelere genelleyebilmeleri amaçlanmaktadır.

MAT.9.1.1. Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme
a) Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur.
b) Farklı örneklerden elde ettiği örüntüleri listeleyerek varsayımlarına yönelik genellemeler yapar.
c) Varsayımları ile genellemelerini karşılaştırır.
ç) Elde ettiği genellemelerden üslü ve köklü gösterimlerle ilgili önermeler sunar.
d) Üslü ve köklü gösterimlerle ilgili önermelerin kullanışlılığını problem durumlarında değerlendirir.
e) Üslü ve köklü gösterimlerle ilgili matematiksel doğrulama yöntemlerini kullanır.
f) Kullandığı matematiksel doğrulama yöntemlerini kullanışlılık açısından değerlendirir.
MAT.9.1.2. Gerçek sayı aralıklarının gösteriminde ve aralıklarla ilgili işlemlerde küme sembol ve işlemlerinden yararlanabilme
a) Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerini bağlamlarındaki anlamı ile tanır.
b) Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.
c) Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerin içerdiği küme sembol ve işlemlerini matematiksel durum veya probleme uygun şekilde kullanır.
MAT.9.1.3. Farklı sayı kümelerinin özellikleri hakkında muhakeme yapabilme
a) Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere
(sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.
b) Farklı sayı kümelerinde elde ettiği örüntüleri listeleyerek varsayımlarına yönelik genellemeler yapar.
c) Varsayımları ile genellemelerini karşılaştırır.
ç) Elde ettiği genellemelerden sayı kümelerinin özellikleri hakkında önermeler sunar.
d) Önermelerin kullanışlılığını problem durumlarında değerlendirir.
e) Elde ettiği önermeleri ispatlamak ya da çürütmek için matematiksel ispat yöntemlerini kullanır.
f) Kullandığı matematiksel ispat yöntemlerini kullanışlılık açısından değerlendirir.
MAT.9.1.4. Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme
a) Gerçek sayıların işlem özellikleri ile bunların olası cebirsel karşılıklarını gözlemler.
b) Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayıların işlem özellikleri ile bunların cebirsel karşılıklarını tespit eder.
c) Tespit ettiği özelliklerden çıkarımlar yapar.

2.ÜNİTE: NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER

Bu temada öğrencilerin gerçek sayılarda f(x) = x şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyondan hareketle doğrusal fonksiyonların nitel özellikleri hakkında muhakeme yapabilmeleri, mutlak değer fonksiyonlarını inceleyebilmek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilmeleri ve doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri içeren problemleri çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

MAT.9.2.1. Gerçek sayılarda f(x) = x şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyonun nitel özellikleri ile bu fonksiyondan türetilen g(x) = a ∙ f(x ± r) ± k, (a, r, k ∈ ℝ, a≠0) doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme
a) Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerini (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği) matematiksel temsilleri kullanarak belirler.
b) Doğrusal referans fonksiyonun nitel özellikleri ile matematiksel temsilleri arasındaki ilişkileri belirler.
c) Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.
ç) Doğrusal referans fonksiyon ile elde ettiği doğrusal fonksiyonların grafik ve cebirsel temsilleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.
d) Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.
e) Varsayımlarına dayalı olarak doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin örüntüleri (cebirsel, sayısal veya grafiksel) geneller.
f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.
g) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri uygun sözel veya sembolik dil ile sunar.
ğ) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam bağlamındaki kullanışlılığını değerlendirir.
h) Önermelerini grafiksel olarak doğrular veya cebirsel olarak ispatlar.
ı) İşe koştuğu doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını değerlendirir.
MAT.9.2.2. Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme
a) Gerçek sayılarda f(x) = x şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyon ile g(x) = ± |x| fonksiyonu arasındaki ve gerçek sayılarda tanımlı bir h doğrusal fonksiyonu ile k (x) = ± |h(x)| ± c (c ∈ℝ) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonu arasındaki cebirsel ve grafiksel benzerlikleri, farklılıkları gözlemler.
b) Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.
c) Tespit ettiği nitel özelliklerinden hareketle gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun parçalı gösterimine yönelik çıkarımlarda bulunur.
MAT.9.2.3. Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikler içeren problem çözebilme
a) Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.
b) Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin matematiksel bileşenlerin aralarındaki ilişkileri belirler.
c) Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.
ç) Dönüştürdüğü temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade eder.
d) Elde ettiği ve yorumladığı farklı temsillere dayalı olarak problemin çözümü için strateji oluşturur.
e) Belirlediği stratejiyi kullanarak problemi çözer.
f) Elde ettiği çözümü uygun yöntemleri seçerek doğrular.
g) Problemin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.
ğ) Problemin olası çözüm stratejilerine dayalı olarak çıkarımlar yapar.
h) Çıkarımlarının geçerliliğini sözel, cebirsel ve grafiksel argümanlarla değerlendirir.

3.ÜNİTE: ALGORİTMA VE BİLİŞİM

Bu temada öğrencilerin gerçek yaşam durumu ya da sayılarla ilgili problemlere algoritma temelli çözümler geliştirebilmeleri, mantık bağlaçları ile niceleyicilerin problem durumlarındaki anlamlarını çözümleyebilmeleri amaçlanmaktadır.

MAT.9.3.1. Algoritma temelli yaklaşımlarla problem çözebilme
a) Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler.
b) Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal
dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.
c) Problem durumlarındaki sözel, görsel veya cebirsel ifadeleri algoritmik dile dönüştürür.
ç) Karşılaşılan problem durumlarında geçen algoritmik dili; sözel, görsel veya cebirsel olarak açıklar.
d) Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur.
e) Karşılaşılan problem durumlarında seçtiği algoritma temelli çözüm stratejisini kullanır.
f) Karşılaşılan problem durumlarında seçtiği algoritma temelli çözüm stratejisini kontrol eder.
g) Algoritma temelli çözülebilen problemlerin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.
ğ) Algoritma temelli çözülebilen problemlerde çözüme ulaştıran stratejilere yönelik çıkarımlar yapar.
h) Algoritma temelli çözülebilen problemlerde çözüme ulaştıran stratejilere yönelik çıkarımları değerlendirir.
MAT.9.3.2. Algoritmik yapılar içerisindeki mantık bağlaçlarını ve niceleyicileri çözümleyebilme
a) Algoritmik yapılar içerisinde kullanılan mantık bağlaçlarını ve niceleyicileri belirler.
b) Algoritmik yapılar ile mantık bağlaçları ve niceleyiciler arasındaki ilişkileri belirler.
MAT.9.3.3. Mantık bağlaçları ve niceleyicilerin algoritmalarda kullanımına yönelik edindiği deneyimi farklı matematiksel görev ve problemlere yansıtabilme
a) Karşılaştığı algoritmalardaki mantık bağlaçları ve niceleyicilerin kullanımını gözden geçirir.
b) Matematiksel problem çözme, doğrulama ve ispat süreçlerinde mantık bağlaçları ve niceleyicilerin kullanımına yönelik çıkarımlar yapar.
c) Mantık bağlaçları ve niceleyicilerin matematiksel dil ve sembolizmin yalınlık ve kesinliğindeki rolünü değerlendirir.

4.ÜNİTE: GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu temada öğrencilerin üçgende açı ve kenarlarla ilgili özelliklere, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkilere yönelik doğrulamalar ve ispatlar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

MAT.9.4.1. Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme
a) Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.
b) Yapılan doğrulama veya ispatları yeni durumlara uyarlayarak değerlendirir.

5.ÜNİTE: EŞLİK VE BENZERLİK

Bu temada öğrencilerin geometrik dönüşümlere (yansıma, öteleme, dönme), üçgende eşlik ve benzerliğe ilişkin çıkarımlar yapabilmeleri; Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerini ispatlayarak bu teoremlerle üçgende eşlik ve benzerliğin kullanılmasını gerektiren problemleri çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

MAT.9.5.1. Geometrik dönüşümlerle ilgili çıkarım yapabilme
a) Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.
b) İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.
c) Dönüşümlerin özellikleri ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımları ile genellemelerini karşılaştırır.
ç) Elde ettiği genellemelerden hareketle dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin önermeler sunar.
d) Geometrik dönüşümlerle ilgili elde ettiği önermeleri konu ile ilgili başka çıkarımlar
yapmak için kullanarak değerlendirir.
MAT.9.5.2. İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme
a) İki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına ilişkin varsayımlarda bulunur.
b) İncelediği örnekler üzerinden iki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.
c) İki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına ilişkin varsayımları ile elde ettiği genellemeleri karşılaştırır.
ç) Ulaştığı genellemelerden iki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına ilişkin önermeler sunar.
d) İki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına dair elde ettiği önermelerin farklı ve yeni durumların anlamlandırılmasına yönelik sunduğu katkıyı değerlendirir.
MAT.9.5.3. Bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturma ile ilgili yansıtma yapabilme
a) Bir üçgene benzer üçgenler oluştururken eşlik ve benzerlik deneyimlerini gözden geçirir.
b) Deneyimlerine dayalı çıkarımlar yapar.
c) Bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturma ile ilgili ulaşılan çıkarımları farklı problem durumlarında değerlendirir.
MAT.9.5.4. Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerini ispatlayabilme
a) Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır.
b) Kullandığı matematiksel ispat ve teoremleri yeni durumlara uyarlayarak değerlendirir.
MAT.9.5.5. Eşlik ve benzerlikle ilgili çıkarım ve teoremleri içeren problemleri çözebilme
a) Problemin verilen ve istenenlerine ilişkin parçaları belirler.
b) Problemde verilenler, istenenler ve gerekli işlemler arasındaki ilişkileri belirler.
c) Problemin parçaları arasındaki ilişkileri problem bağlamına uygun olarak dönüştürür.
ç) Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemi kendi ifadeleri ile açıklar.
d) Problemin çözümünü gerçekleştirmek için stratejiler oluşturur.
e) Belirlediği stratejiyi çözüm için uygulayarak problemi çözer.
f) Problemin çözümünü kontrol eder.
g) Problemin çözümü için geliştirdiği, kullandığı stratejilerdeki kısa yolları ve çözüme ulaştırmayan stratejileri belirleyerek çözüme ilişkin deneyimini gözden geçirir.
ğ) Çözüme ulaştıran stratejilerden hangilerinin hangi tür problemlere uygulanabileceğine ilişkin çıkarım yapar.
h) Ulaştığı çıkarımların geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir.

6.ÜNİTE: İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu temada öğrencilerin tek nicel değişkenli veriye dayalı istatistiksel araştırma gerektiren
gerçek yaşam durumları bağlamında bir istatistiksel araştırma süreci yürütebilmeleri ve
başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişken içeren veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri eleştirel bir bakış açısıyla
değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

MAT.9.6.1. Tek nicel değişkenli veri dağılımları ile çalışabilme ve tek nicel değişken içeren veriye dayalı karar verebilme
a) Nicel veriye dayalı istatistiksel araştırma gerektiren gerçek yaşam durumlarını belirler.
b) Bağlam içerisinde nicel veri dağılımlarını betimleyen ve karşılaştıran araştırma soruları oluşturur.
c) Nicel verileri toplamak/elde etmek için plan yapar.
ç) Nicel verileri toplayarak/elde ederek analize hazırlar.
d) Araştırma sorusu bağlamında toplanan/elde edilen nicel verileri analiz etmek için görselleştirme (nokta grafiği, histogram, kutu grafiği) ve/veya özetleme [aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değer (mod), açıklık, çeyrekler açıklığı, standart sapma] araçlarından uygun olanı seçer.
e) Araştırma sorusu bağlamında toplanan/elde edilen nicel verileri belirlediği araçlarla
analiz eder.
f) Nicel veri dağılımlarına dayalı istatistiksel araştırma sonucu elde edilen çıktılardan hareketle verilerin arasını ve ötesini yorumlayarak sonuç çıkarır.
g) Nicel veriye dayalı araştırmadan elde edilen sonuçları, araştırma sorusu bağlamında değerlendirir.
MAT.9.6.2. Başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişkenli veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme
a) Başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişkenli veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik istatistiksel temellendirme yapar.
b) Başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişkenli veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik hataları ya da yanlılıkları tespit eder.
c) Başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişkenli veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel sonuç veya yorumları çürütür ya da kabul eder.

7.ÜNİTE: VERİDEN OLASILIĞA

Bu temada öğrencilerin olayların olasılığını deney yaparak tahmin edebilmeleri, deneysel ve teorik olarak inceleyip çıkarımlarda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır.

MAT.9.7.1. Olayların olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme
a) Olayların olasılığını deney yoluyla veri toplayarak istenen olayların göreli sıklıklarıyla ilişkilendirir.
b) Deneye ait tekrar sayısı ile deneyin çıktılarının göreli sıklıklarının ilişkisine yönelik çıkarım yapar.
c) Çıkarımlardan hareketle yargıda bulunur.
MAT.9.7.2. Olayların olasılığına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme
a) Olayların olasılığını teorik olarak incelemeye/hesaplamaya yönelik tüm olası durumları farklı gösterimler (sistematik liste, tablo, ağaç şeması gibi) ile gözlemler.
b) Olayların olasılığını teorik olarak incelemeye/hesaplamaya yönelik matematiksel ilişkilere ulaşır.
c) Olayların deney yoluyla hesaplanan/elde edilen olasılık değerinin teorik olasılık ile hesaplanan değeri arasındaki ilişkiye yönelik genelleme yapar.

YouTube

Kunduz Dönemlik İndirim Kodu

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031